Thiết kế bao bì Luxma Shamboo

Những hình ảnh tiêu biểu từ dự án thiết kế bao bì sản phẩm của Luxma Shamboo tại Brasol

Về dự án

Khởi động dự án: Tháng 07, 2018

Hạng mục: Thiết kế bao bì sản phẩm

Địa chỉ:

Website:

Thiết kế bao bì Luxma ShambooThiết kế bao bì Luxma Shamboo 1Thiết kế bao bì Luxma Shamboo 2Thiết kế bao bì Luxma Shamboo 3

{{----}}