Licogi Profile Website

Tổng Công ty LICOGI - CTCP (LICOGI) được chuyển đổi từ Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng - Công ty TNHH MTV (DNNN) theo Quyết định số 2243/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng.

Về dự án

Khởi động dự án: Tháng 03, 2018

Hạng mục: Thiết kế và lập trình website

Địa chỉ: Số 491 Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Website: http://licogi.vn/

{{----}}